Algemene voorwaarden

Downloads

Algemene voorwaarden (EN)

§1 Geldigheid van deze voorwaarden

 1. De onderstaande voorwaarden gelden alleen voor leveringen. Voor reparaties en montages gelden onze "Algemene reparatie- en montagevoorwaarden".
 2. Afspraken die de volgende bepalingen wijzigen of aanvullen, nevenafspraken en voorwaarden van de besteller zijn slechts geldig, als ze door ons schriftelijk worden bevestigd. Handelsagenten en handelsreizigers mogen voor ons bindende verklaringen niet afgeven of aannemen.
 3. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden worden, zelfs wanneer ze bekend zijn, geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk met de geldigheid ervan wordt ingestemd.

§2 Offerte

 • Onze offertes zijn vrijblijvend.
  De bij de offerte horende stukken zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maataanduidingen zijn slechts bij benadering maatgevend, voor zover ze niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Van kostenramingen, tekeningen en andere stukken behouden wij ons de eigendoms- en auteursrechten voor. Ze mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden. Wij zijn ertoe verplicht door de besteller als vertrouwelijk aangeduide plannen alleen met diens toestemming toegankelijk te maken.

§3 Bestellingen, orderbevestigingen

 1. Bestellingen zijn bindend voor de besteller. Wij worden slechts door onze schriftelijke bevestiging verplicht. De bestelling geldt als geaccepteerd als wij de acceptatie ervan niet binnen 30 dagen weigeren.
 2. Als het goed voorafgaand aan de toezending van de orderbevestiging resp. de factuur aan de besteller wordt overgedragen, dan vindt de overdracht in bruikleen plaats.

 

§4 Prijs en betaling

 

 1. De prijzen gelden in euro en bij gebrek aan een bijzondere overeenkomst af fabriek inclusief inlading in de fabriek, echter exclusief verpakking en inklaring en te vermeerderen met de belasting toegevoegde waarde voor het betreffende wettelijke tarief. Wij behouden ons het recht voor de prijzen conform § 315 Bügerliches Gesetzbuch (Duits Burgerlijk Wetboek) te corrigeren, indien afzonderlijke kostenfactoren tot aan de levering wijzigen. Als het bij de besteller niet gaat om een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon, een openbaar lichaam of een ondernemer als bedoeld in § 14 Bügerliches Gesetzbuch (Duits Burgerlijk Wetboek), blijven de opgegeven prijzen binnen vier maanden vanaf de besteldatum ongewijzigd.
 2. Bij gebrek aan een bijzondere overeenkomst dienen betalingen contant en zonder enige aftrek van op de betaling vallende kosten en zonder onkosten op onze zetel te worden gedaan, en wel conform de offerte of orderbevestiging. Bij deelleveringen (§ 6 lid d)) zijn deelfacturen toegestaan.
 3. Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of omstandigheden die de kredietwaardigheid van de besteller kunnen doen afnemen, hebben de onmiddellijke opeisbaarheid van al onze vorderingen zonder rekening te houden met ontvangen wissels tot gevolg. In deze gevallen hebben wij bovendien het recht om alleen nog tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling te leveren en na een redelijke fatale termijn ons uit de overeenkomst terug te trekken en/of schadevergoeding wegens niet-nakoming te verlangen.
 4. In geval van betalingsverzuim wordt behoudens de opeising van een doorlopende schade vertragingsrente voor het bewezen tarief, minstens echter ter hoogte van 8% boven de basisrente berekend.
 5. Een retentierecht kan slechts op uit dezelfde rechtsbetrekking voortvloeiende aanspraken van de besteller worden gebaseerd, die door ons erkend of rechtsgeldig vastgesteld werden.
 6. Een schuldvergelijking is alleen met de door ons erkende of rechtsgeldig vastgestelde aanspraken toelaatbaar.
 7. Plaats van uitvoering voor de betalingen is de zetel van de in onze facturen vermelde bankinstellingen.
 8. Voor de tijdigheid van de betaling van de prijs is niet het tijdstip van verzending, maar het tijdstip van ontvangst van het geld beslissend. In geval van een girale betaling is de prestatie tijdig als een van de in onze facturen vermelde rekeningen op de vervaldag voor het te betalen bedrag is gecrediteerd. De overschrijving dient zonder onkosten plaats te hebben.

 

§5 Levertijd

 

 1. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. De levertijd begint met de verzending van de orderbevestiging, echter niet voordat de door de besteller te verschaffen stukken, vergunningen, goedkeuringen, binnenkomst van een overeengekomen aanbetaling zijn geleverd, niet voordat alle technische details zijn doorgesproken en overeengekomen en niet voordat de besteller aan alle aan hem opgedragen voorwaarden voor het verrichten van de transactie heeft voldaan.
 2. De leveringstermijn is nageleefd als voor het verstrijken ervan het te leveren voorwerp de fabriek heeft verlaten of is meegedeeld dat het voorwerp gereed is voor verzending.
 3. De leveringstermijn wordt passend verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder staking en uitsluiting, evenals bij het ontstaan van wezenlijke, onvoorziene hindernissen die buiten onze wil liggen, voor zover dergelijke hindernissen aantoonbaar van aanzienlijke invloed zijn op de vervaardiging of aflevering van het te leveren voorwerp. Dit geldt ook als deze omstandigheden bij onderleveranciers ontstaan. De voornoemde omstandigheden zijn ook niet aan ons toe te rekenen als ze tijdens een reeds aanwezige vertraging ontstaan. Begin en einde van dergelijke hindernissen zullen wij in belangrijke gevallen onmiddellijk aan de besteller meedelen.
 4. Als bij de besteller vanwege een door onze schuld veroorzaakte overschrijding van de - in voorkomend geval volgens voorgaand lid verlengde - leveringstermijn schade ontstaat, dan kan deze met uitsluiting van verdere aanspraken een schadevergoeding wegens vertraging eisen, waarvan de hoogte wordt berekend volgens § 13 lid a).
 5. Wij behouden ons het recht voor ons uit de overeenkomst terug te trekken, voor zover door overmacht, staking, natuurrampen, burgeroorlog of iets dergelijks de levering onmogelijk wordt of door het uitvallen van een van onze leveranciers de levering aan ons niet plaatsvindt. Als de prestatie niet beschikbaar is, verplichten wij ons ertoe de besteller onmiddellijk over de onbeschikbaarheid te informeren en door de besteller geleverde tegenprestaties onmiddellijk te vergoeden.
 6. Als de verzending op verzoek van de besteller wordt vertraagd, dan worden hem, te beginnen een maand na melding van de gereedheid voor verzending, de door de opslag ontstane kosten, bij opslag in onze fabriek minstens 0,5% van het factuurbedrag voor iedere maand, in rekening gebracht. Wij hebben echter het recht, na het stellen en zonder resultaat verlopen van een passende termijn anderszins over het te leveren voorwerp te beschikken en/of met een passend verlengde termijn aan de besteller te leveren.
 7. De termijn wordt geschorst zolang de besteller niet volledig aan zijn contractuele verplichtingen - waartoe, voor zover niet iets anders is overeengekomen, onder andere de tijdige terbeschikkingstelling van geschikt verpakkingsmateriaal en vulgoed behoort - voldoet.

 

§6 Verzending, risico-overgang

 

 1. Wij leveren af fabriek. Ieder risico gaat uiterlijk met de beschikbaarstelling van de te leveren onderdelen op het laadplatform van onze fabriek over op de besteller, gewoonlijk echter op het moment dat is gemeld dat de te leveren onderdelen gereed zijn voor verzending. Dit geldt ook als er deelleveringen plaatsvinden, als wij nog andere prestaties zoals plaatsing en ingebruikneming hebben aanvaard of als het transport met onze eigen transportmiddelen wordt uitgevoerd.
 2. Als de verzending vertraging oploopt door omstandigheden die niet aan ons toe te rekenen zijn, dan gaat ieder risico vanaf de dag van gereedheid voor verzending over op de besteller.
 3. Als de besteller het goed niet direct afneemt wanneer het gereed is voor verzending, slaan wij het goed indien mogelijk voor hem en op zijn risico op. Deze opslag ontslaat de besteller niet van zijn betalingsverplichting die met het tijdstip van beschikbaarstelling ingaat.
 4. Deelleveringen zijn binnen de door ons opgegeven leveringstermijnen toegestaan, voor zover geen nadelen voor het gebruik hieruit voortvloeien.

§7 Verpakking

 

 • Kartonnen verpakkingen, kistverpakkingen, pallets en overig verpakkingsmateriaal worden in rekening gebracht. Deze verpakkingsmiddelen kunnen niet worden teruggenomen.

§8 Plaatsing, ingebruikneming, montage

 

 • Voor iedere vorm van plaatsing, ingebruikneming en montage is uitsluitend en in volle omvang de besteller verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de planning, constructie en de vakinhoudelijk juiste inbouw van het goed in totaalsystemen resp. productie-installaties waarin het goed slechts een deelcomponent resp. een module vormt. De besteller coördineert alle vooraf vereiste werkzaamheden en garandeert de foutloze uitvoering ervan binnen de gestelde termijn. De besteller is ook verantwoordelijk voor het transport van het goed naar de plaatsingslocatie volgens afspraak. Als de plaatsing vertraging oploopt door redenen waarvoor Wipotec zich niet hoeft te verantwoorden, kunnen wij de voorkomende extra kosten en wachttijden aan de besteller in rekening brengen.

 

§9 Afvoer

 

 • De besteller aanvaardt na beëindiging van het gebruik op eigen verantwoording en voor eigen rekening de verplichting voor een correcte afvoer van het door ons geleverde goed dat niet in particuliere huishoudens als bedoeld in § 3 lid 4 Elektrogesetz (Duitse wet inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) wordt ingezet, conform de op enig moment geldende voorschriften. De besteller stelt ons vrij van de verplichtingen volgens § 10 lid 2 Elektrogesetz (terugnameplicht van fabrikanten) en daarmee verband houdende aanspraken van derden. Onze aanspraken op overname/vrijstelling door de besteller verjaren niet voordat twee jaren zijn verstreken na de definitieve beëindiging van het gebruik van het door ons geleverde goed. De termijn van twee jaar voor het schorsen van het verstrijken van de verjaring begint op zijn vroegst met het sturen van een schriftelijke mededeling van de besteller aan ons over de beëindiging van het gebruik. De besteller waarborgt dat door ons geleverd goed niet aan medewerkers of andere privépersonen wordt doorgegeven.

§10 Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Wij behouden ons het eigendom van het geleverde goed voor tot de koopprijs volledig is betaald. In het economische verkeer vervalt ons eigendom echter pas wanneer alle uit de handelsbetrekking ten opzichte van de besteller ontstane aanspraken zijn vereffend. Indien eigendomsvoorbehouden in een buitenlandse staat, voor zover het recht aldaar wordt toegepast, niet geldig zijn, is de besteller verplicht aan alle maatregelen mee te werken, in het bijzonder alle volgens dit recht vereiste verklaringen af te geven, om ons zekerheden te verschaffen die gelijkwaardig zijn aan een eigendomsvoorbehoud.
 2. Als de besteller het geleverde voorwerp voor doorverkoop heeft verworven, is hij alleen in het kader van een correcte, voor hem regelmatige handelstransactie voor het geleverde voorwerp beschikkingsbevoegd. Andere beschikkingen zijn voor hem verboden. De besteller draagt al vooraf de hem uit de doorverkoop toekomende vorderingen ter hoogte van de factuurwaarde van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde goed aan ons over.
 3. De besteller mag het geleverde voorwerp niet verpanden of tot zekerheid overdragen. De besteller dient ons onmiddellijk te informeren over beslagen, inbeslagnemingen of andere beschikkingen van derden.
 4. De be- en verwerking van het goed door de ondernemer vindt altijd in naam en in opdracht van ons plaats. Als een verwerking wordt uitgevoerd met voorwerpen die niet aan ons toebehoren, verwerven wij van de nieuwe zaak het mede-eigendom in de verhouding van de factuurwaarde van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde goed tot de andere verwerkte goederen. Hetzelfde geldt als het goed met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen is vermengd.
 5. De machtiging van de besteller conform lid b) tot het beschikken over het onder eigendomsvoorbehoud geleverde goed en tot het innen van de overgedragen vordering verliest haar geldigheid als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd, betalingen worden gestaakt en bij wissel- en chequeprotesten. In dergelijke gevallen zijn wij bevoegd om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde goed in bezit te nemen. De kosten die hierdoor ontstaan, draagt de besteller.
 6. Ophanden zijnde en voltrokken beslagleggingen van derden op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde goed of de overgedragen vorderingen dient de besteller onmiddellijk mee te delen. De kosten van interventies draagt de besteller.
 7. Bij verwijtbaar handelen van de besteller in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsverzuim, zijn wij bevoegd om het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot het geleverde voorwerp na voorafgegane waarschuwing geldend te maken. De besteller is verplicht tot afgifte.
 8. Indien de waarde van de aan ons gegeven zekerheden in totaal meer dan 20% hoger ligt dan de waarde van onze vorderingen, zijn wij op verzoek van de besteller verplicht voornoemde zekerheden in zoverre vrij te geven.

  §11 Onderzoeks- en teruggaveplicht

   

  1. De besteller dient het goed onmiddellijk te onderzoeken en gebreken uiterlijk 10 dagen na ontvangst op de plaats van bestemming jegens ons (niet jegens onze handelsagenten en handelsgevolmachtigden) schriftelijk te reclameren.
  2. Voor het in acht nemen van de reclamatietermijn volstaat de tijdige verzending van de schriftelijke reclamatie met een precieze omschrijving van de geconstateerde gebreken naar ons bekende, centrale faxnummer.
  3. Bij het niet tijdig meedelen van klachten of reclamaties geldt de levering als goedgekeurd.
  4. Verborgen gebreken dienen uiterlijk 14 dagen na de ontdekking ervan te worden gereclameerd.

   §12 Gebreken van de levering, garantie

    

   1. Als het geleverde voorwerp gebrekkig is of als het binnen de garantietermijn door fabricage- of materiaalgebreken beschadigd is, heeft de besteller naar onze keuze, die aan billijkheid is onderworpen, recht op herstelling of levering van reserveonderdelen. Als het gebrek ook door een tweede herstelling niet kon worden verholpen, kan de besteller ongedaanmaking van de koop of verlaging van de koopprijs verlangen.
   2. Als de besteller vanwege een rechtsgebrek of feitelijk gebrek na mislukte nakoming achteraf ervoor kiest zich uit de overeenkomst terug te trekken, heeft hij daarnaast geen recht op schadeloosstelling vanwege het gebrek. Als de besteller na mislukte nalevering kiest voor schadevergoeding, verblijft het goed bij de klant als dat van hem kan worden gevergd. De schadevergoeding beperkt zich tot het verschil tussen koopprijs en waarde van de gebrekkige zaak. Dit geldt niet als wij de contractbreuk met boos opzet hebben veroorzaakt.
   3. De besteller draagt de verantwoordelijkheid voor het uitkiezen van de softwarefuncties. Softwarefouten die de uitgekozen functies niet slechts onbelangrijk benadelen, worden naar onze keuze gecorrigeerd of door de levering van een verbeterde softwareversie resp. door aanwijzingen voor het verhelpen of omzeilen van de effecten van de fout hersteld.
   4. De garantietermijn bedraagt twaalf maanden. Voor zover een gebruik in meerploegendienst (meer dan acht uur per dag) plaatsvindt, komt dit niet overeen met het gebruik conform de overeenkomst. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende gebreken of schades die bij gebruik in eenploegendienst niet zouden zijn voorgekomen. Termijnen beginnen vanaf de factuurdatum of in geval van § 6 lid c) met het tijdstip van beschikbaarstelling.
   5. Voor reserveonderdelen en herstelling bedraagt de garantietermijn twaalf maanden; deze loopt echter minstens tot het verstrijken van de oorspronkelijke garantietermijn.
   6. De aanspraken van de besteller voortvloeiende uit de aansprakelijkheid voor gebreken vervallen als hij ons niet de nodige tijd en gelegenheid geeft voor het verhelpen van de gebreken binnen de normale bedrijfstijd.
   7. Voor eventuele gebreken/schades die om de volgende redenen zijn ontstaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid:
    1. gebrekkige gegevens van de besteller over
     • gewenste functie
     • de plaatsingslocatie
     • schadelijke milieu-invloeden
     • het weeggoed en de eigenschappen ervan
    2. natuurlijke slijtage, onjuiste en onachtzame behandeling - in het bijzonder bovenmatige belasting, niet-naleving van de gebruiks-, bedienings-, installatie-, plaatsings-, onderhouds- en reinigingsvoorschriften, onjuiste of ontoereikende specificering van de omgeving, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond, chemische, elektromagnetische of elektrische invloeden, verkeerde opslag van bedrijfsmiddelen;
    3. als ons goederen van aan-, op- en/of onderbouwen evenals van vaste en/of flexibele aansluitingen voor verbindingen met andere apparaten worden voorzien, ongeacht of ze wel of niet geschikt zijn voor het uitoefenen van storende invloeden;
    4. als door de constructief geplande integratie en/of de effectief gerealiseerde inbouw van onze goederen eventueel hieraan uit te voeren instel-, onderhouds- of servicewerkzaamheden worden bemoeilijkt of verhinderd, of de gewenste prestatie resp. eigenschap niet kan worden bereikt. Deze vrijwaring geldt niet indien de gebreken/schades te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van onze kant.
   8. De garantie verliest haar geldigheid resp. vervalt wanneer gebreken/schades ontstaan die door ingrepen van niet door ons gemachtigde personen en/of het gebruik van niet-originele reserveonderdelen of bedrijfsmiddelen van de leverancier werden veroorzaakt.
   9. Al die onderdelen die binnen twaalf maanden sinds de ingebruikneming ten gevolge van een voor de risico-overgang gelegen omstandigheid - in het bijzonder vanwege een verkeerde constructie, slechte bouwmaterialen of een gebrekkige uitvoering - onbruikbaar of niet onbelangrijk verminderd bruikbaar blijken te zijn, dienen kosteloos naar onze keuze, die aan billijkheid is onderworpen, te worden hersteld of opnieuw te worden geleverd. De constatering van dergelijke gebreken dient onmiddellijk schriftelijk aan ons te worden meegedeeld. Vervangen onderdelen worden ons eigendom. Als de verzending, plaatsing of ingebruikneming buiten onze schuld vertraging oploopt, vervalt onze aansprakelijkheid uiterlijk twaalf maanden na risico-overgang.
   10. Voor de uitvoering van alle volgens ons naar billijkheid noodzakelijk geachte herstellingen en vervangingen dient de besteller ons - na voorafgaand overleg met ons - de vereiste tijd en gelegenheid te geven; anders zijn wij vrijgesteld van de garantie. Slechts in dringende gevallen waarbij de gebruiksveiligheid in gevaar wordt gebracht en ter voorkoming van onevenredig grote schade waarbij wij direct op de hoogte dienen te worden gesteld, of wanneer wij met het verhelpen van het gebrek in verzuim zijn, heeft de besteller het recht om het gebrek zelf of door derden te laten verhelpen en van ons vergoeding van de noodzakelijke kosten te verlangen.
   11. Van de directe kosten die door herstel, vervanging en inbouw van reserveonderdelen in het kader van de garantie ontstaan, dragen wij - voor zover de klacht terecht blijkt te zijn - de kosten van het reserveonderdeel inclusief verzending en, indien dit in het individuele geval billijkerwijs mag worden verlangd, de redelijke kosten van de in- en uitbouw. Voor het overige draagt de besteller de kosten.
   12. Natuurlijke slijtage is in ieder geval van de garantie uitgesloten.
   13. In het bijzonder vervalt bij weegsystemen onze garantie ook als de plaatsing of het binnenrijden van weegsystemen niet door ons personeel of in het bijzijn van ons personeel plaatsvindt - waarbij deze kosten ten laste van de besteller vallen - of als de werking van de weegsystemen vanwege bijzondere klimatologische of andere plaatsgebonden en operationele omstandigheden op de plaatsingslocatie nadelig worden beïnvloed.

   §13 Overige aanspraken op schadeloosstelling

    

   1. In gevallen waarin wij schuld hebben aan de vertraging (§ 5 lid d)) zijn wij - uitsluitend - aansprakelijk voor de redelijkerwijs voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst en als volgt kan worden berekend: De schadevergoeding wegens vertraagde levering bedraagt voor elke volledige week dat de vertraging voortduurt 0,5%, in totaal echter maximaal 5% van de waarde van dat deel van de gehele levering dat ten gevolge van de vertraging niet tijdig of niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. Als de besteller ons een redelijke fatale termijn biedt en de fatale termijn niet in acht wordt genomen, heeft de besteller het recht zich terug te trekken. Deze beperking geldt niet, voor zover de aansprakelijkheid volgens het volgende lid b) niet wordt uitgesloten.
   2. Voor schades die niet aan het geleverde voorwerp zelf zijn ontstaan, zijn wij - om welke rechtsgronden dan ook - alleen aansprakelijk bij opzet, grove nalatigheid van de eigenaar/organen of leidinggevende functionarissen, bij toerekenbare schending van leven, lichaam of gezondheid, bij gebreken die wij met boos opzet verzwegen of waarvan wij de afwezigheid hebben gegarandeerd of bij gebreken aan het geleverde voorwerp, voor zover men volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid aansprakelijk wordt gesteld voor lichamelijk letsel of materiële schade aan privé gebruikte voorwerpen. De aansprakelijkheid volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid wordt hierdoor niet uitgesloten. Bij toerekenbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn wij ook aansprakelijk bij grove nalatigheid van niet-leidinggevende functionarissen en bij lichte nalatigheid, in het laatste geval beperkt tot de redelijkerwijs voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Verdere aanspraken zijn uitgesloten.

   §14 Overige aanspraken op schadeloosstelling

    

   1. Op software en documentaties wordt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor intern gebruik verleend. Alle overige rechten blijven bij ons. De besteller dient te waarborgen dat software en documentatie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor derden toegankelijk zijn.
   2. Kopieën mogen slechts ten behoeve van archivering worden gemaakt; lid a) is van overeenkomstige toepassing. Voor zover de originelen een op auteursrechtelijke bescherming duidende aantekening dragen, dient deze aantekening door de besteller ook op kopieën te worden aangebracht. Voor zover niets anders wordt overeengekomen, geldt het voorgaand beschreven gebruiksrecht met respectievelijk de orderbevestiging en de levering van de software als verleend.
   3. De besteller krijgt met het verwerven van de software slechts de fysieke gegevensdrager, de verpakking, het handboek en het verder bijbehorende schriftelijke materiaal in eigendom. Hij erkent dat de software auteursrechtelijk beschermd is.
   4. De besteller is ten opzichte van ons aansprakelijk voor alle schade die door een achterwege gebleven verwijdering, ander auteursrechtelijk en/of contractueel niet toelaatbaar gebruik voor derden ontstaat.
   5. Tussen de overeenkomstsluitende partijen bestaat overeenstemming erover dat het niet mogelijk is om software zodanig te ontwikkelen dat deze foutloos voor alle gebruiksomstandigheden is.
   6. Wij zijn niet aansprakelijk voor uitgebleven prestatieresultaten van het gebruik van de verkochte software, gederfde winst, uitgebleven besparingen, indirecte schade en gevolgschade.
   7. Tussen de overeenkomstsluitende partijen bestaat verder overeenstemming erover dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de installatie van de software. Dit is de taak van de besteller. Wij zijn om die reden niet aansprakelijk ervoor dat door de installatie resp. het gebruik van de software op stations of computersystemen van de besteller nadelige veranderingen zoals gegevensverlies, veranderingen, verwijderingen of andere negatieve wijzigingen optreden.

   §15 Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

    

   1. Bevoegde rechtbank is - voor zover de klant handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of openbaar lichaam is - het op enig moment voor Schwäbisch Hall relatief en absoluut bevoegde gerecht. Wij hebben echter het recht om in de plaats waar de besteller zijn hoofdkantoor heeft, een vordering in te stellen.
   2. Voor zover de besteller geen algemeen bevoegde rechtbank in het eigen land heeft of deze bevoegde rechtbank na het sluiten van de overeenkomst vervalt, is het op enig moment voor Schwäbisch Hall relatief en absoluut bevoegde gerecht de bevoegde rechtbank.
   3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht is van toepassing.

   §16 Slotbepalingen

    

   1. De overeenkomst bevat alle gemaakte afspraken. Verdere schriftelijke of mondelinge nevenafspraken bestaan niet. Wijzigingen en aanvullingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
   2. De onverbindendheid van afzonderlijke bepalingen van de koopovereenkomst en deze voorwaarden laat de rechtsgeldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst onverlet. De partijen verplichten zich ertoe een ongeldige bepaling door een geldige regeling te vervangen die deze met betrekking tot het economische effect het meest benadert en het meest overeenkomt met het doel van de overeenkomst. Hetzelfde dient bij een hiaat in de overeenkomst te gelden.
   Productzoeker
   In 3 stappen naar uw oplossing
   LinkedinYoutube
   Newsletter
   Blijf op de hoogte!