Privacyverklaring

Informatie conform § 5 TMG (Telemediengesetz, Duitse telemediawet)

WIPOTEC GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern

Handelsregister: HRB 2317
Registratierechtbank: Kaiserslautern

 

Vertegenwoordigd door:
Theo Düppre, Dr. Werner Schmitz, Jens Kühn,
Udo Wagner, Michael Schläger

Contact
Telefoon: +49 (631) 34146-0
E-mail: info@wipotec.com

Btw-identificatienummer
Btw-identificatienummer conform § 27 a Umsatzsteuergesetz (Duitse wet op de omzetbelasting):
DE148637446

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 lid 2 RStV (Rundfunkstaatsvertrag, Duits nationaal omroepverdrag)

WIPOTEC GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern
E-mail: marketing(at)wipotec.com

 

 

Geschillenbeslechting voor consumenten/universeel bemiddelingsorgaan

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een bemiddelingsorgaan voor consumenten.

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring, die onder deze tekst is vermeld.

 

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens kunt u vinden in de paragraaf "Aanwijzing m.b.t. de verantwoordelijke" in deze privacyverklaring.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming bij het bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de website is opgevraagd). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien een recht om de rectificatie of wissing van deze gegevens te verlangen. Als u een toestemming voor de gegevensverwerking hebt verleend, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Bovendien hebt u het recht onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Verder hebt u een recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hierover en voor andere vragen over het thema gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek van website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's.

 

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieders:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website worden geregistreerd, worden op de servers van de hoster(s) opgeslagen. Hierbij kan het vooral gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en overige gegevens, die via een website worden gegenereerd.

Het externe hosting vindt plaats ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst jegens onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 punt b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiëntie beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 punt f) AVG). Als er een overeenkomstige toestemming is opgevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia), voor zover de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) in de zin van TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster(s) zal/zullen uw gegevens slechts verwerken voor zover dit voor het vervullen van zijn/hun prestatieverplichtingen vereist is en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

 

Wij zetten de volgende hoster(s) in:
   folz. communication & networks GmbH
   Pfeifertälchen 19
   67659 Kaiserslautern

 

Opdrachtverwerking

Wij hebben een overeenkomst over opdrachtverwerking (AVV) gesloten voor het gebruik van bovengenoemde dienst. Hierbij gaat het om een overeenkomst die is voorgeschreven op grond van de regels inzake gegevensbescherming. Deze overeenkomst waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

 

 

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze privacyverklaring licht ook toe hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie via e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Een sluitende bescherming van gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing m.b.t. de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

WIPOTEC GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern

Telefoon: +49 (631) 34146-0
E-Mail: datenschutz(at)wipotec.com
 

Verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Bewaringstermijn

Voor zover binnen deze privacyverklaring geen specifiekere bewaringstermijn is genoemd, blijven uw persoonsgegevens bij ons tot het doel voor de gegevensverwerking vervalt. Als u een gerechtvaardigd wisverzoek doet gelden of een toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, indien wij geen andere wettelijk toegestane redenen voor de opslag van uw persoonsgegevens hebben (bijv. fiscaal- of handelsrechtelijke bewaringstermijnen); in het laatstgenoemde geval vindt de wissing plaats na het wegvallen van deze redenen.

Algemene informatie over de rechtsgronden van de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven, verwerken we uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG resp. art. 9 lid 2 punt a) AVG, voor zover er bijzondere gegevenscategorieën volgens art. 9 lid 1 AVG worden verwerkt. In geval van een uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van art. 49 lid 1 punt a) AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device-fingerprinting), gebeurt de gegevensverwerking aanvullend op basis van § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst of van precontractuele maatregelen vereist zijn, verwerken we uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt b) AVG. Verder verwerken we uw gegevens, voor zover deze voor het nakomen van een juridische verplichting vereist zijn op basis van art. 6 lid 1 punt c) AVG. De gegevensverwerking kan verder op basis van onze gerechtvaardigde belangen plaatsvinden volgens art. 6 lid 1 punt f) AVG. De volgende paragrafen van deze privacyverklaring betreffen de steeds in afzonderlijke gevallen geldende rechtsgronden.

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl-Schurz-Straße 21-23
66953 Pirmasens / Germany

E-mail: privacy(at)nemesisconsulting.de
 

Aanwijzing m.b.t. de doorgifte van gegevens naar derde landen die niet veilig zijn met betrekking tot de regels inzake gegevensbescherming en doorgifte aan VS-bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in derde landen die niet veilig zijn met betrekking tot de regels inzake gegevensbescherming en VS-tools waarvan de aanbieders niet gecertificeerd zijn volgens het EU-US-Data Privacy Framework (DPF). Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze landen en daar worden verwerkt. We wijzen erop dat er geen met de EU vergelijkbaar gegevensbeschermingsniveau gegarandeerd kan worden in derde landen die niet veilig zijn met betrekking tot de regels inzake gegevensbescherming.

We wijzen erop dat de VS als veilig derde land in principe beschikt over een met de EU vergelijkbaar gegevensbeschermingsniveau. Een gegevensoverdracht naar de VS is toegestaan als de ontvanger een certificering volgens het "EU-US Data Privacy Framework” (DPF) bezit of over geschikte aanvullende garanties beschikt. Informatie over doorgifte naar derde landen en de gegevensontvanger vindt u in deze privacyverklaring.

 

Ontvanger van persoonsgegevens

In het kader van onze zakelijke activiteiten werken we met verschillende externe instanties samen. Daarbij is het deels ook vereist om persoonsgegevens aan deze externe instanties door te geven. We geven persoonsgegevens alleen aan externe instanties door als dit in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst vereist is, als we wettelijk hiertoe verplicht zijn (bijv. doorgifte van gegevens aan de fiscus), als we een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 punt f AVG bij de doorgifte hebben of als een andere rechtsgrond de doorgifte van gegevens toestaat. Bij het inzetten van verwerkers geven wij persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldige overeenkomst over opdrachtverwerking. In geval van een gemeenschappelijke verwerking wordt een overeenkomst gesloten over gemeenschappelijke verwerking.

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen de gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 punt e) of f) AVG, hebt u te allen tijde het recht, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen. De betreffende rechtsgrond waarop een verwerking berust, vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, dan hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dat geldt ook voor profilering, voor zover deze met dergelijke direct marketing in verband staat. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer ten behoeve van direct marketing gebruikt (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokkenen een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waarin hun verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de mogelijke overtreding is gelegen. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover het technisch haalbaar is.

 

Inzage, wissing en rectificatie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Hierover en voor andere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als site-exploitant verzendt, een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het veranderen van de adresregel van de browser van "http://" in "https://" en aan het slot-symbool in uw adresbalk.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij in de regel tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u in plaats van de wissing de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze voor de uitoefening, onderbouwing of instelling van rechtsvorderingen nodig hebt, hebt u het recht in plaats van de wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
 • Als u een bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG hebt gemaakt, moet er een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

 

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de bewaring ervan – slechts verwerkt worden met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

 

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van in het kader van de plicht tot publicatie van een colofon gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hierbij verboden. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen bij de ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-e-mails.

4. Gegevensregistratie op deze website

Cookies

Onze internetsites gebruiken zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en richten op uw eindapparaat geen schade aan. Zij worden tijdelijk voor de duur van een sessie (session-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Session-cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, tot u deze zelf wist of er een automatische wissing door uw webbrowser plaatsvindt.

Cookies kunnen van ons (first-party-cookies) of van derde bedrijven afkomstig zijn (zgn. third-party-cookies). Third-party-cookies maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven binnen webpagina's mogelijk (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde webpaginafuncties zonder deze cookies niet zouden functioneren (bijv. de winkelmandfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt voor het analyseren van gebruikersgedrag of voor reclamedoeleinden.

Cookies die voor de uitvoering van de elektronische communicatieprocedure, voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. voor de winkelmandfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies voor de meting van het webpubliek) noodzakelijk zijn (noodzakelijke cookies), worden op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG opgeslagen, indien geen andere rechtsgrond wordt aangegeven. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien een toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten alsmede het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

In deze privacyverklaring leest u welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

 

Toestemming met Usercentrics

Deze website gebruikt de consent-technologie van Usercentrics, om uw toestemming voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen en deze conform de voorschriften inzake gegevensbescherming te documenteren. Aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna "Usercentrics").

Als u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens aan Usercentrics overgedragen:

 • Uw toestemming(en) resp. de intrekking van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw eindapparaat
 • Het tijdstip van uw bezoek aan de website
 • Geolocatie

 

Verder slaat Usercentrics een cookie in uw browser op, om de verleende toestemmingen resp. de intrekking ervan bij u te kunnen indelen. De zo geregistreerde gegevens worden opgeslagen tot u ons verzoekt om de wissing, het Usercentrics-cookie zelf wist of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Dwingende wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Usercentrics wordt ingezet om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 punt c) AVG.

Opdrachtverwerking

Wij hebben een overeenkomst over opdrachtverwerking (AVV) gesloten met bovengenoemde provider. Hierbij gaat het om een overeenkomst die is voorgeschreven op grond van de regels inzake gegevensbescherming. Deze overeenkomst waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

Serverlogbestanden

De provider van de sites verzamelt automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden en slaat deze informatie automatisch hierin op. Deze serverlogbestanden worden door uw browser automatisch aan ons doorgegeven. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de bezoekende computer
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

 

Deze gegevens worden niet samengebracht met andere gegevensbronnen.

De registratie van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutvrije weergave en de optimalisering van zijn website – hiertoe moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier aanvragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens ten behoeve van de behandeling van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt b) AVG, indien uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst of nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 punt f) AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, tot u ons om de wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afgesloten behandeling van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag via e-mail, telefoon of fax

Als u via e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortkomende persoonsgegevens (naam, aanvraag) ten behoeve van de behandeling van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt b) AVG, indien uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst of nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 punt f) AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door u aan ons via contactaanvragen toegezonden gegevens blijven bij ons, tot u ons om de wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afgesloten behandeling van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

Salesforce Sales Cloud

Wij gebruiken Salesforce Sales Cloud voor het beheer van klantgegevens. Aanbieder is salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (hierna "Salesforce").

Salesforce Sales Cloud is een CRM-systeem en zorgt ervoor dat wij o.a. bestaande en potentiële klanten en klantencontacten beheren en distributie- en communicatieprocessen organiseren kunnen. Verder kunnen wij dankzij het gebruik van het CRM-systeem onze klantgerelateerde processen analyseren. De klantgegevens worden op de servers van Salesforce opgeslagen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens aan de moederonderneming van salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA, worden overgedragen.

Details van de functies van Salesforce Sales Cloud vindt u hier: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Het gebruik van Salesforce Sales Cloud gebeurt op basis van art 6 lid 1 punt f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk(e) beheer van en communicatie met klanten. Als er een overeenkomstige toestemming is opgevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia), voor zover de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) in de zin van TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Salesforce beschikt over Binding Corporate Rules (BCR) die door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit zijn goedgekeurd. Het gaat hierbij om bindende bedrijfsinterne voorschriften die de bedrijfsinterne gegevensoverdracht naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Details vindt u hier: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Details vindt u in de privacyverklaring van Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.


Het bedrijf beschikt over een certificering volgens het "EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS. Hiermee moet de naleving van Europese privacynormen worden gewaarborgd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Alle volgens het DPF gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om zich aan deze privacynormen te houden. Meer informatie hierover ontvangt u van onze aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Opdrachtverwerking

Wij hebben een overeenkomst over opdrachtverwerking (AVV) gesloten voor het gebruik van bovengenoemde dienst. Hierbij gaat het om een overeenkomst die is voorgeschreven op grond van de regels inzake gegevensbescherming. Deze overeenkomst waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

5. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistik-tools en andere technologieën op onze website kunnen implementeren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen zelfstandige analyses uit. Deze is alleen bedoeld voor het beheren en tonen van de tools die via de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres dat ook aan de moederonderneming van Google in Verenigde Staten kan worden overgedragen.

Het gebruik van de Google Tag Manager gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een snel(le) en eenvoudig(e) implementatie en beheer van verschillende tools op diens website. Als er een overeenkomstige toestemming is opgevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia), voor zover de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) in de zin van TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Het bedrijf beschikt over een certificering volgens het "EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS. Hiermee moet de naleving van Europese privacynormen worden gewaarborgd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Alle volgens het DPF gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om zich aan deze privacynormen te houden. Meer informatie hierover ontvangt u van onze aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt het de website-exploitant mogelijk het gedrag van de websitebezoekers te analyseren. Hierbij ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruiksgegevens, bijv. pagina-oproepen, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. De gegevens worden bij het betreffende eindapparaat van de user ingedeeld. Een indeling bij een User-ID vindt niet plaats.

Verder kunnen we met Google Analytics o.a. uw muis- en scroll-bewegingen en clicks registreren. Verder gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsprocessen om de geregistreerde gegevensrecords aan te vullen. Daarnaast gebruikt Google Analytics machine-learning-technologieën bij de gegevensanalyse.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker ten behoeve van de analyse van het gebruikersgedrag mogelijk maken (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort vóór de doorgifte naar de VS. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

 

 

Browser-plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Contract data processing

We have executed a contract data processing agreement with Google and are implementing the stringent provisions of the German data protection agencies to the fullest when using Google Analytics.

Google Ads

De website-exploitant gebruikt Google Ads. Google Ads is een online-reclameprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads maakt het ons mogelijk reclameadvertenties in de Google-zoekmachine of op websites van derden te tonen, als de gebruiker bepaalde zoektermen bij Google invoert (keyword targeting). Verder kunnen doelgerichte reclameadvertenties aan de hand van de bijv. bij Google aanwezige gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) worden getoond (doelgroeptargeting). Wij als website-exploitant kunnen deze gegevens kwantitatief analyseren, door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen tot het tonen van onze reclameadvertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige clicks hebben geleid.

Het gebruik van deze dienst gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
 

Het bedrijf beschikt over een certificering volgens het "EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS. Hiermee moet de naleving van Europese privacynormen worden gewaarborgd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Alle volgens het DPF gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om zich aan deze privacynormen te houden. Meer informatie hierover ontvangt u van onze aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing

Deze website gebruikt de functies van Google Ads Remarketing. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen wij personen die in aanraking komen met ons online-aanbod, bij bepaalde doelgroepen indelen om hen vervolgens op interesse gebaseerde reclame in het Google-reclamenetwerk te tonen (remarketing resp. retargeting).

Verder kunnen de met Google Ads Remarketing aangemaakte reclamedoelgroepen aan de cross-device-functies van Google worden gekoppeld. Op deze wijze kunnen op interesse gebaseerde en gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw vroegere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander eindapparaat van u (bijv. tablet of PC) worden weergegeven.

Als u over een Google-account beschikt, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen de gepersonaliseerde reclame: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google conversion tracking. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren welke buttons op onze website hoe vaak zijn aangeklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie dient voor het opstellen van conversion-statistieken. Wij vernemen het totaalaantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties zij hebben uitgevoerd. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt voor de identificatie cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën.

Het gebruik van deze dienst gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google conversion tracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
 

Het bedrijf beschikt over een certificering volgens het "EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS. Hiermee moet de naleving van Europese privacynormen worden gewaarborgd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Alle volgens het DPF gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om zich aan deze privacynormen te houden. Meer informatie hierover ontvangt u van onze aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

LinkedIn Insight Tag

Deze website gebruikt Insight-Tag van LinkedIn. Aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker bij LinkedIn is geregistreerd, kunnen wij o.a. de beroepsgerelateerde basisgegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en beroepsaanduiding) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze website beter op de betreffende doelgroepen afstemmen. Verder kunnen wij met behulp van LinkedIn Insight Tag meten of de bezoekers van onze website een aankoop doen of een andere actie uitvoeren (Conversion-meting). De Conversion-meting kan ook over meerdere apparaten plaatsvinden (bijv. van PC naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt bovendien een retargeting-functie aan waarmee wij de bezoekers van onze website doelgerichte reclame buiten de website kunnen tonen, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de reclameontvangers plaatsvindt.

LinkedIn zelf registreert bovendien zogenoemde logfiles (URL, Referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van de toegang). De IP-adressen worden ingekort of (voor zover ze gebruikt worden om LinkedIn-leden over meerdere apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificeringstekens van de LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn gewist. De overgebleven gepseudonimiseerde gegevens worden dan binnen 180 dagen gewist.

De door LinkedIn geregistreerde gegevens kunnen door ons als exploitant van de website niet aan bepaalde individuele personen worden gelinkt. LinkedIn zal de geregistreerde persoonsgegevens van de websitebezoekers op diens servers in de VS opslaan en deze in het kader van eigen reclamemaatregelen gebruiken. Details vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Rechtsgrond

Voor zover er een toestemming (consent) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover er geen toestemming is verkregen, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG; de exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen met inbegrip van sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

Onder de volgende link bezwaar maken tegen de analyse van het gebruik en tegen doelgerichte reclame door LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Verder kunnen leden van LinkedIn het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden in de accountinstellingen regelen. Om een koppeling van op onze website geregistreerde gegevens door LinkedIn en uw LinkedIn-account te voorkomen, moet u uit uw LinkedIn-account uitloggen voordat u onze website bezoekt.

Opdrachtverwerking

Wij hebben een overeenkomst over opdrachtverwerking (AVV) gesloten met bovengenoemde provider. Hierbij gaat het om een overeenkomst die is voorgeschreven op grond van de regels inzake gegevensbescherming. Deze overeenkomst waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en met het ontvangen van de nieuwsbrief akkoord gaat. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Voor de afhandeling van de nieuwsbrieven maken we gebruik van nieuwsbriefserviceproviders, die hierna worden beschreven.

Salesforce

De verzending van onze nieuwsbrief kan ook vanuit onze SalesForce CRM plaatsvinden. Informatie hierover vindt u boven in de paragraaf "Salesforce Sales Cloud” (onder paragraaf 4. Gegevensregistratie op deze website)

MailChimp

Deze website gebruikt de diensten van Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

Mailchimp is een dienst waarmee o.a. het verzenden van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens ten behoeve van het nieuwsbriefabonnement invoert (bijv. e-mailadres), worden deze op de servers van Mailchimp in de VS opgeslagen.

Met behulp van Mailchimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een met Mailchimp verzonden e-mail opent, maakt een bestand (zgn. web beacon) in de e-mail verbinding met de servers van Mailchimp in de VS. Zo kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links evt. zijn aangeklikt. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bijv. tijdstip van het oproepen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden ingedeeld bij de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze is uitsluitend bedoeld voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van de ontvangers.

Als u geen analyse door Mailchimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen wij in ieder nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link beschikbaar.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door uzelf af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocedures die reeds plaatsgevonden hebben, blijft onaangetast door de intrekking.

De door u ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief bij ons opgeslagen gegevens worden door ons tot en met uw afmelding voor de nieuwsbrief bij ons resp. bij de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen en na het afmelden voor de nieuwsbrief uit de nieuwsbriefverzendlijst gewist. Gegevens die voor andere doelen bij ons zijn opgeslagen, worden hierdoor niet aangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Na uw afmelding voor de nieuwsbriefverzendlijst wordt uw e-mailadres bij ons resp. bij de nieuwsbriefserviceprovider evt. in een blacklist opgeslagen, voor zover dit ter voorkoming van toekomstige mailings noodzakelijk is. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en niet met andere gegevens gecombineerd. Dit dient zowel uw belang alsook ons belang bij de naleving van de wettelijke voorschriften bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG). De opslag in de blacklist is voor onbepaalde duur. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

Opdrachtverwerking

Wij hebben een overeenkomst over opdrachtverwerking (AVV) gesloten met bovengenoemde provider. Hierbij gaat het om een overeenkomst die is voorgeschreven op grond van de regels inzake gegevensbescherming. Deze overeenkomst waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide privacymodus

Deze website integreert video's van de website YouTube. Exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een van onze webpagina's bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Verder kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën voor herkenning gebruiken (bijv. device-fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie over bezoekers van deze website ontvangen. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken vast te leggen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te verhinderen.

Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, geeft u YouTube de mogelijkheid uw surfgedrag direct in te delen bij uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door bij uw YouTube-account uit te loggen.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f) AVG. Als er een overeenkomstige toestemming is opgevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia), voor zover de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) in de zin van TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf beschikt over een certificering volgens het "EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS. Hiermee moet de naleving van Europese privacynormen worden gewaarborgd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Alle volgens het DPF gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om zich aan deze privacynormen te houden. Meer informatie hierover ontvangt u van onze aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

8. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten gebruiken wij onder andere onlineconferentietools. De afzonderlijke door ons gebruikte tools worden hieronder vermeld. Als u met ons door middel van video- of audioconferentie via internet communiceert, worden uw persoonsgegevens door ons en door de aanbieder van de betreffende conferentietool geregistreerd en verwerkt.

De conferentietools registreren daarbij alle gegevens die u voor het gebruik van de tools beschikbaar stelt/inzet (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Verder verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van de deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en overige "contextinformatie" in verband met de communicatieprocedure (metagegevens).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de online communicatie. Dit omvat in het bijzonder IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, besturingssysteemtype en -versie, client-versie, cameratype, microfoon of luidspreker alsmede het type verbinding.

Indien binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld, wordt deze eveneens op de servers van de tool-aanbieders opgeslagen. Tot dergelijke inhoud behoren in het bijzonder cloud-opnames, chat-/instantberichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld.

Houd er rekening mee dat wij niet volledig invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden richten zich in beslissende mate naar het ondernemingsbeleid van de betreffende aanbieder. Verdere aanwijzingen m.b.t. de gegevensverwerking door de conferentietools vindt u in de privacyverklaringen van de telkens toegepaste tools, die wij onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgronden

De conferentietools worden gebruikt om met toekomstige of bestaande contractpartners te communiceren of bepaalde prestaties jegens onze klanten aan te bieden (art. 6 lid 1 punt b) AVG). Verder dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons resp. met ons bedrijf (gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f) AVG). Voor zover een toestemming is aangevraagd, vindt het gebruik van de betreffende tools plaats op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Bewaringstermijn

De direct door ons via de video- en conferentietools geregistreerde gegevens worden van onze systemen gewist zodra u ons om de wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat tot u deze wist. Dwingende wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaringstermijn van uw gegevens die door de exploitanten van de conferentietools voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Informeer voor details hierover direct bij de exploitanten van de conferentietools.

 

Gebruikte conferentietools

Wij gebruiken de volgende conferentietools:

GoToMeeting

Wij gebruiken GoToMeeting. Aanbieder is LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, VS. Details over de gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van GoToMeeting: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Opdrachtverwerking

Wij hebben een overeenkomst over opdrachtverwerking (AVV) gesloten met bovengenoemde provider. Hierbij gaat het om een overeenkomst die is voorgeschreven op grond van de regels inzake gegevensbescherming. Deze overeenkomst waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

Microsoft Teams

Wij gebruiken Microsoft Teams. Aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Details over de gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

Opdrachtverwerking

Wij hebben een overeenkomst over opdrachtverwerking (AVV) gesloten met bovengenoemde provider. Hierbij gaat het om een overeenkomst die is voorgeschreven op grond van de regels inzake gegevensbescherming. Deze overeenkomst waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

TeamViewer

Wij gebruiken TeamViewer. Aanbieder is TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Details over de gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

 

Opdrachtverwerking

Wij hebben een overeenkomst over opdrachtverwerking (AVV) gesloten voor het gebruik van bovengenoemde dienst. Hierbij gaat het om een overeenkomst die is voorgeschreven op grond van de regels inzake gegevensbescherming. Deze overeenkomst waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

9. Eigen diensten

Omgang met sollicitantgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over omvang, doel en gebruik van uw in het kader van het sollicitatieproces verzamelde persoonsgegevens. Wij verzekeren dat de verzameling, verwerking en het gebruik van uw gegevens plaatsvindt in overeenstemming met geldend recht inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie doet toekomen, verwerken wij uw daarmee verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.), voor zover dit nodig is voor de beslissing over het tot stand brengen van een dienstbetrekking. Rechtsgrond hiervoor is § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, Duitse wet inzake gegevensbescherming) volgens Duits recht (voorbereiding van een dienstbetrekking), art. 6 lid 1 punt b) AVG (algemene contractvoorbereiding) en – indien u een toestemming hebt verleend – art. 6 lid 1 punt a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens op basis van § 26 BDSG en art. 6 lid 1 punt b) AVG ten behoeve van de uitvoering van de dienstbetrekking opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen.

Bewaringstermijn van de gegevens

Indien wij u geen baan kunnen aanbieden, u een aangeboden baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u doorgegeven gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1 punt f) AVG) tot maximaal 6 maanden vanaf de beëindiging van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) bij ons te bewaren. Vervolgens worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De bewaring dient met name bewijsdoeleinden in het geval van een rechtsgeding. Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bijv. op grond van een dreigend of aanhangig rechtsgeding), vindt een wissing pas plaats als het doel voor de verdere bewaring vervalt.

Een langere bewaring kan bovendien plaatsvinden als u een overeenkomstige toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG) hebt verleend of als de wissing in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

Opname in de pool van sollicitanten

Indien wij u geen baan aanbieden, is er evt. de mogelijkheid dat u in onze pool van sollicitanten wordt opgenomen. Bij opname worden alle documenten en gegevens van de sollicitatie overgenomen in de pool van sollicitanten, om in het geval van geschikte vacatures contact met u op te nemen.

Opname in de pool van sollicitanten vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG). Het geven van toestemming is vrijwillig en staat niet in verband met de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan diens toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens in de pool van sollicitanten onherroepelijk gewist, voor zover er geen wettelijke gronden zijn om deze te bewaren.

De gegevens in de pool van sollicitanten worden uiterlijk 2 jaar na het geven van de toestemming onherroepelijk gewist.

10. E-mailcommunicatie

Gegevensbeschermingsinformatie

Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens slechts voor zover bij de verwerking een gerechtvaardigd belang bestaat (art. 6 lid 1 punt f) AVG), u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 punt a) AVG), de verwerking nodig is voor de voorbereiding, het tot stand brengen, de inhoudelijke inrichting of de wijziging van een rechtsbetrekking tussen u en ons (art. 6 lid 1 punt b) AVG) of een andere rechtsnorm de verwerking toestaat. Uw persoonsgegevens blijven bij ons, tot u ons om de wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afgesloten behandeling van uw verzoek).

Dwingende wettelijke bepalingen – met name fiscaal- en handelsrechtelijke bewaringstermijnen – blijven onaangetast. U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien een recht van bezwaar, op overdraagbaarheid van gegevens en een recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Verder kunt u de rectificatie, de wissing en onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen. Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u op het adres privacy@nemesisconsulting.de.

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!